Senaste nytt om övergången till MTR

Stora i orden men små på jorden! Det ”stora språnget” mot världens bästa pendeltågstrafik , som MTR utlovat från dag ett, blev istället till något som låg väldigt nära ett totalt haveri av hela pendelverksamheten.

För många av våra medlemmar på tåg, stationer och depåer blev det också uppenbart att synen på oss anställda är en annan än den som tidigare rått på pendeln. MTR och Reneriet förväntar sig tydligen att vi leende ska tillbringa vår fritid med att lära oss de nya och smått obegripliga arbetsverktygen på plattor och telefoner, verktyg som dessutom inte har fungerat.

Efter att SEKO Pendelklubben begärt en förhandling om ersättning för allt det arbete som normalt är att betrakta som övertid har en överenskommelse nåtts som innebär att samtliga anställda på MTR får 8 timmar insatta på sitt kompsaldo. Det är positivt men om problemen fortsätter, och mycket tyder på det, så räcker det naturligtvis inte till.

För våra stationsvärdar har problemen varit många, mycket av det beror på att MTR varit väldigt sent ute och istället för definierade yrkesroller har många fått tjänstgöra i poolgruppen. Det här är en tillfällig lösning som ska rättas till i efterhand. Den informationen som gick ut i pendelbladet vad gäller de nya yrkesgrupper gäller fortfarande och här kommer en sammanfattning:

Mobila viserande värdar ska i första hand visera biljetter på tåg, de kan i undantagsfall tjänstgöra som mobila värdar och hjälpa till med måltidsavlösning.

Mobila värdar ska vara en egen grupp och inte som just nu ligga i poolgruppen. De har Stockholm Central som tjänsteställe.

De som idag arbetar som måltidsavlösare fortsätter med denna tjänst. Nya måltidsavlösare ingår för tillfälligt i poolgruppen, Pendelklubben jobbar för att de ska vara en egen grupp med egen gruppnyckel.

När det gäller Poolgruppen har det varit stora problem med utläggning och många har fått stationer långt ifrån där man bor. Många har även fått turer som mobila värdar, när MTR har fått ordning så bör de som ingår i poolgruppen få turer främst som stationsvärdar och största möjligast mån i närheten av där de bor.

Observera att samtliga stationsvärdar som inte har fast tjänst på en station under decembermånad har tillhört poolgruppen och få poolgruppstillägg på c.a 1700 kr.

När det gäller semestervalet på station har det generellt blivit fel för hela gruppen stationsvärdar. MTR kommer att se över hela semesterutläggningen på nytt, detta gäller inte för er som sökt semester januari-februari då detta söktes och beviljades vid ett tidigare tillfälle och har gått korrekt till.

De nya stationsvärdarna har fått en bristfällig utbildning,vilket vi i Pendelklubben påpekade redan på ett tidigt stadium, vilket har visat sig med tydlighet. Framförallt är problemet den mycket korta praktiken och det är en stor osäkerhet i den här gruppen hur de överhuvudtaget klara av sitt jobb. Många stationsvärdar har stannat kvar efter sina turer på stationerna för att hjälpa/vägleda de nya kollegorna. POC (forna OPL) har varit nedringda och det har stundtals varit mycket svårt för alla grupper som att komma fram till dem.
MTR har lovat att de nya stationsvärdarna ska få ytterligare praktik med handledare och det kommer vara handledaren som bedömer när personen är färdig att jobba självständigt.

När det gäller handledningen av samtliga nya grupper har hantering inte varit bra, många kollegor har fått elever fast de inte vetat i förväg att detta ska ske. Det har också framkommit att även kollegor som inte har handledarutbildning har fått elever utan förvarning. Pendelklubben kommer att ta upp detta med MTR och kommer att kräva att alla som handleder ska ha handledarutbildning för att garantera våra nya kollegors kompetens. Du som har fått vara handledare kontrollera att du har fått handledartillägget för de dagar du har jobbat som det.

Det har uppstått kommunikationsproblem mellan de mobila värdarna som står vid spärrlinjerna och stationsvärdarna där det inte gått fram att det är de mobila värdarna som ska in för pausavlösning, det har gått ut nya direktiv hur de mobila värdarna ska anmäla till stationsvärdarna så att stationsvärdarna ska få sina pauser.

De mobila värdarna som står i öppen spärrlinje ska ALDRIG stå ensamma, de får vid ensamarbete tjänstgöra inne hos stationsvärdarna. Detta gäller också om det uppstår hotfulla situationer, kom ihåg att du är din egen skyddsombud!

Irene Markie är tillfällig utsedd områdeschef på station tills en ordinarie chef kan börja, Pendelklubben har reserverat sig mot det här beslutet eftersom vi anser att hon har haft samarbetsproblem.

Städning av spärrar har varit ett problem efter övergången, detta eftersom arbetsuppgiften lades ut på Reneriet. Städarna på Reneriet har känt att de inte har tydliga direktiv om vad som ska göras dessutom tycker många att det är besvärligt att städa på utrymmen där det finns kontanthantering, detta tycker även många stationsvärdarna är problematisk. Vi från pendelklubben har länge krävt att skyddsombuden kopplas in för att göra risk-och konsekvensanalys samt tidsstudie för städningen av spärrar. Vi efterfrågar också tydliga rutiner från båda företagen för att det här arbetsmomenten.

MTR har tyckt att det ska räcka att dela 5 gigabits på både plattan och telefonen, från pendelklubben vill att de ska stå för det de lovade inför övertagandet då de pratade om 50 gigabits. Efter att ha drivit frågan gentemot MTR har de nu höjt surfmängden till 10 gigabits. Detta tycker vi fortfarande inte är nog, vi har krävt att skyddsombuden gör en riks- och konsekvensanalys angående surfmängden vi behöver för att tidsåtgången för vårt behov av uppkoppling.

Under förhandlingarna har vi fått veta att samtalen skulle vara fria när det gäller arbetstelefonerna , det har nu framkommit att stationsvärdarna inte får använda telefonen annat än till arbetssammanhang. Vi kommer att ta med oss denna fråga till nästa förhandling då vi tycker att alla grupper ska få använda telefonen på samma sätt.

När det gäller städ har stämningen varit mycket spänt och kulminerade på onsdagen i en vild strejk, städarna hade en kravlista som innefattade bland annat SL-kort för alla inom Reneriet som har varit den frågan som städarna har varit mest missnöjda med, men också saker som tydlig information vad gäller arbetsuppgifter, scheman arbetsrutiner och telefonnummer till ansvariga chefer och arbetsledare. Ett 20-tal av de strejkande städarna träffade tillsammans med Pendelklubben och två ombudsmän från Seko, ledningen för MTR och Reneriet. Mötet utmynnade i att Reneriet lovade att inga repressalier eller löneavdrag skulle ske för de som strejkade och att förhandlingar mellan Reneriet och Sko Pendelklubben skulle komma igång så fort som möjligt om de krav som städarna hade på sin lista. Målsättningen är att dessa förhandlingar ska vara klara den 14 januari.

Problemen är många nu. Därför är det viktigare än någonsin att våra medlemmar rapporterar till klubben om händelser på tågen, stationerna och depåerna så att vi snabbt kan ta upp frågorna med MTR och Reneriet. Med aktiva medlemmar som känner sina rättigheter så är vi tillsammans ett väldigt starkt kollektiv som en arbetsgivare inte kan sätta sig på hursomhelst. Nu gäller det att hålla ihop!

Kom ihåg att vår nya e-postadress är: seko.pendelklubben@gmail.com

%d bloggare gillar detta: