Hoppa till innehåll

Från MBL den 24 januari

Rapport från möte med MTR

Här följer en kort rapport och information som framkom i samband med dagens möte (mbl) mellan fackklubbarna och MTR (måndag 24 januari).

1. Säkerhetschefen rapporterade följande trafiksäkerhetshändelser sedan 1 januari:

Dörröppning utanför plattform 3 st. Rutinerna har följts när personalen på tågen upptäckt att man stannat ”kort”.

Ingen dörröppning på fel sida av plattformen har rapporterats. Däremot har 3 st OSP A (föraren kör mot röd signal) inträffat sedan årsskiftet.

En diskussion utbröt på mötet om förutsättningarna för personalen på DLC att hantera frågor som blivit aktuella i samband med övertagandet av Mälartrafiken. Här visar sig nu ett antal problem.

Dels handlar det om att personal på DLC behöver mer praktisk/teoretisk utbildning vad gäller fordon, linjekännedom m.m. Detta går inte att genomföra pga personalbrist på DLC. Varje dag saknas personal. Personalbristen har även fått till följd att förare på Mälartrafik som behövt tekniskt fordonsstöd inte har kunnat få det av DLC då det inte funnits någon på plats som kunnat svara på frågorna.

Bristen på utbildning gäller även många nya förare på Mälartåg som inte har fått linjekännedom på alla sträckor och stationer. En del förare har vägrat ställa av tåg på stationer som de tidigare aldrig varit på.  Ett allmänt underskott på utbildning bland personal på Mälartåg kunde konstateras av mötet. 

2. Trafikchef Linda Goldbach rapporterade att förra veckans punktlighet i trafiken låg på 92,5% (egen punktlighet 98,8%).

13 st. nya lokförare börjar denna vecka på pendeln (ytterligare 12 st har skrivit kontrakt). 12 st. nya tågvärdar (ej tillsvidareanställning) börjar kurs den 25/1. Rekrytering till DLC pågår.

Med anledning av de fortsatt höga sjuktalen, främst bland tågvärdar, ställdes frågor till trafikchefen om vilka åtgärder MTR diskuterar och planerar. Svaret var att frågan diskuteras men att inga beslut är fattade om åtgärder. Ändå kunde trafikchefen konstatera att många bland personalen är trötta på att arbeta övertid. (Vid dagens slut rapporterades över 20% sjuka bland förarna).

Ett alternativ som MTR har diskuterat är reducerad trafik (färre tåg kräver mindre personal) men det har inte ansetts vara aktuellt. MTR har heller inte för avsikt att betala någon extra bonus vid övertid.

På mötet framkom att skyddsombuden har lagt en så kallad 6:6a (begäran om åtgärd) med anledning av den ständigt återkommande beordrade övertiden. Möte mellan skyddsombuden och MTR hölls samma dag som mbl.

3. Planeringscheferna rapporterade att man arbetar vidare med grupp- och semesterval för förarna och personalen på Mälartåg. Någon tidsplan för när stationspersonalens scheman kan börja förhandlas kunde man däremot inte ge.

Sjukfrånvaron (inklusive vab) förra veckan var i genomsitt:

Förare 12,4%, Tågvärdar 21,5%, Station 14,5% och DLC 16,9%.

På frågan om MTR kunde se någon orsak till att tågvärdarna har så mycket högre sjuktal än andra yrkesgruppen blev svaret att de historiskt sett har haft högre sjuktal än t.ex. förare.

Det svaret var inte särskilt uttömmande och förklarar inte en sjukfrånvaro som ligger 6-8% högre än andra yrkesgrupper. Det är en väldigt stor skillnad. Man kan därmed bara konstatera att MTR inte ser något behov av särskilda insatser och åtgärder för att få ner sjuktalen på framför allt tågvärdsidan.

4. Från stationssidan rapporterade områdeschef Peter Söderlund (Mats Åstrand har nu slutat som chef för kundservice).

En undersökning har gjorts av hur många stationsvärdar som sjukanmälde sig under perioden 10-18/1. Totalt var det 44 st inom kundservice.

Av dessa hade 10 st influensasymptom (ännu inte bekräftad), 7 st hade konstaterad covid, 2 st sjuka efter att ha tagit vaccin och 13 st var förkylda/sjuka men hade inte covid. Utöver detta var 12 st sjukskrivna av annan orsak.

På frågan om MTR nu under pandemin skulle fortsätta med hälsosamtal om någon i personalen varit sjukskriven 3 gånger under de senaste 12 månaderna var svaret Ja.

Här rapporterades att utvecklingssamtal nu startar på stationssidan. Vidare att ansvarsfördelningen mellan stationscheferna och chefen för de operativa projekten nu har börjat fungera.

Vad gäller SDO på City och Odenplan börjar den interna rekryteringen gå mot sitt slut. Flera av de nyrekryterade är kvinnor och Peter Söderlund talade om ett positivt klimat inom gruppen. Fördelningen av arbetsuppgifter för SDO-personalen ska vara klar och de sista nya SDO blir klar med sin utbildning i april.

För rapporten: Akhi Kiron och Rainer Andersson  

%d bloggare gillar detta: