Höstrapport Oktober 2018

Höstrapport 2018

Hej sekoiter, här är en sammanfattning over vad som hänt under den första delen av hösten. Förhandlingsarbetet har varit minst sagt rörigt där MTR har ställt in förhandlingar med mkt kort varsel för att därefter någon dag efteråt kalla till blixtinkallade möten när något akut ska förhandlas. Den huvudsakliga orsaken till de inställda förhandlingarna är förarbrist. När vi från pendelklubben har kallat till förhandlingar har de dragit ut på tiden och lite av praktisk betydelse har blivit genomfört. MTR har stora problem både ekonomiskt och organisatoriskt vilket påverkar allt från förhandlingar till den praktiska driften av pendeln.

Det många snabba kasten och flyttade mötena är orsaken till att ni som medlemmar inte har fått de rapporter ni är vana vid. Detta är ett försök att kort sammanfatta höstens viktigaste händelser.

Medlemsmöte med MTRs ledning

Den 14 september hade Pendelklubben medlemsmöte till mötet var MTRs högsta ledning inbjudna och både VD, trafikchef och stationschef deltog på mötet. Cheferna fick svara på en mängd frågor inom områden såsom: trivsel, arbetsmiljö, arbetsrutiner, fordonsstatus, städning, station mm. Att försöka återge alla frågor och svar är inte möjligt men det var intensiva 2 timmar där våra medlemmar fick ställa sina frågor till cheferna. Många av de frågor som kommit in han MTR inte besvara och på mötet bestämdes att dessa frågor skulle skickas via mail till MTR. När MTR besvarat frågorna kommer vi att maila ut svaren till våra medlemmar.

Förhandlingar:

Underentreprenörer och bemanning som utför städning:

MTR använder en mängd företag som underentreprenörer och bemanning för städningen av pendeltågen varav inte någon har förhandlats, förhandling påkallades redan i februari och det är först efter att pendelklubben skickat in tvist om förhandlingsvägran som frågan nu äntligen har kommit upp.

Pendelklubben är kritisk av flera skäl:

-Många städare blev av med jobbet när Reneriet skar ned på personal och vi anser att MTR ska återanställa anställa samtliga av dem innan man på något sätt tar in extrapersonal.

-Villkor och lön för extrapersonalen har inte förhandlats och risken är överhängande för lönedumpning och usla arbetsvillkor.

-Många av de extraanställda har saknar vital säkerhetsutbildning om spårtrafik och arbete med farliga vätskor, dessutom kan många vare sig svenska eller engelska och kan inte kommunicera med anställda och arbetsledare. Att extrapersonal ofta helt saknar kunskap eller instruktioner om hur städningen ska gå till och vad som ska prioriteras gör inte saken bättre.

Periodövertid:

Pendelklubben har haft 3 möten med anledning av att MTR planerat in stora mängder övertid (s.k. periodövertid) vilket inte är tillåtet då övertid inte får planeras på våra månadsscheman. MTR erkänner att man hanterat detta fel och att periodövertid inte ska förekomma och att 0 eller F dagar ska läggas ut men hävdar att man inte brutit mot avtalet. Då vi inte kunnat lösa tvisten lokalt går vi nu vidare till central tvisteförhandling. Vi återkommer med mer information när förhandlingen är avslutad.

FV- dagar:

MTR misslyckades under 2017 att lägga ut de FV dagar vi har rätt till enligt avtalet. Mycket talar för att vi har en liknande situation under 2018. Pendelklubben kommer att bevaka frågan och kalla till tvisteförhandling om MTR inte klarar att upprätthålla avtalet.

Scheman viserande stationsvärdar:

När rulltrapporna på city havererade i somras så drogs samtliga viserande stationsvärdar in och har därefter fått arbeta som KSV på sthlm city och Odenplan. De förändrade arbetsuppgifterna och schemat var något man helt glömde förhandla med facket, de scheman som lagts ut följde inte heller avtalet. Efter Pendelklubbens påpekande kallade MTR till förhandling och vi kunde bestämma avtalsenliga scheman och bättre arbetsförhållanden. (Viserande kommer inom kort att återuppta viseringen på Nynäshamn och Gnesta.)

Operativ teamledare:

MTR tillsatte under sommaren funktionen Operativ teamledare vilka ska hjälpa till med fördelningen och bemanningen av KSV. Villkor lönetillägg och scheman är inte förhandlat och efter påtryckningar har MTR nu kallat till förhandling.

Flytt av funktionen jourhavande stationschef

MTR har beslutat att lägga ner de jourhavande stationscheferna och lägga arbetsuppgiften hos POC. POC utökas med 4 tjänster vilket innebär att totalt 4 tjänster försvinner.( Det är idag 8 jourhavande stationschefer.) Dagens jourhavande stationschefer har möjlighet att söka de nya tjänsterna på POC. Förändringen förklaras med att MTR vill ha bättre samordning samt att man idag har en överkapacitet på POC:

Nya områdeschefer för förare och tågvärdar

Områdeschef Kim Widegrip valde tidigare i höst att lämna sitt uppdrag, ny områdeschef för förarna blir Katja Wennerström, Sheron Fernando tidigare GC blir tillförordnad områdeschef för tågvärdarna.

Turlistor:

Station:

Diskussionerna om nästa års turlistor har inletts och turlistombuden har börjat kontakta medlemmarna om hur man vill ha det nästa år. Ytterligare möten kommer att hållas under hösten.

Tågvärdar:

Det har varit ett turbulent år där många har varit missnöjda med de scheman vi haft. Pendelklubben har under året lagt ner mycket löpande arbete på att granska utläggningen och komma med förslag på förbättringar. Arbetet har gått trögt och responsen från MTR har inte varit något vidare. Pendelklubben har varnat MTR att om inga förändringar görs är risken överhängande att vi hamnar i samma situation som för T18. De första turerna har nu börjat komma in och det är ännu för tidigt att säga något om materialet. Turlistgruppen är inne i en intensiv period och högsta fokus ligger på att vi ska få bra turer som sedan ka n läggas in på grupperna. Fler rapporter kommer allt eftersom.

Städ:

Nu är det nästan 5 månader sedan MTR tog över städningen av pendeln och samma scheman upplägg som inte fungerade hos Reneriet använda fortfarande av MTR. Man har även genomfört försämringar av helgstädningen där man på vissa områden har fått 3 stationer istället för 1 att städa. MTR har inte förhandlat denna schema förändring vilket man ska göra enligt MBL.

MTR hävdar att de kvalitetsförsämringar som uppstått beror på att personalen inte har följt instruktionerna och prioriterat rätt. Pendelklubben ser med spänning fram emot att MTR ska presentera någon slags plan över hur städningen av våra tåg, depåer och stationer ska fungera.

Annan viktig information

Ekonomi:

MTR Pendeln har under 2018 haft ekonomiska svårigheter och kommer för 2018 att göra ett negativt resultat, samtidigt har man åtagit sig ett långsiktigt engagemang att driva Pendeltågstrafiken i Stockholm. Efter diskussioner med huvudkontoret i Hongkong har MTR satt ihop en långsiktig plan över hur man ska få skutan på rätt köl, man har i samband med detta satt ihop en ny budget där man inte räknar med vinst de första åren. Huvudkontoret har och kommer att garantera att pengar finns till att driva och utveckla verksamheten.

Ledigheter

Efter information från MTR kommer man att ändra hanteringen av ströledigheter som söks i god tid. Framöver ska ledigheter som söks ett par månader innan beviljas av GC och inte av planeringen. GC har fått instruktioner att ledighet som söks i god tid som regel ska beviljas. Med detta slipper man dagens problem med att planeringen väntar in aktuellt resursläge och beviljar eller avslår ansökan bara någon dag innan. Från Pendelklubben är vi positiva till ändringen vilken är något vi länge jobbat för.

Personalomsättning/sjukfrånvaro och rekrytering

MTR har under året lidit av en hög personalomsättning och en hög sjukfrånvaro. Stora resurser läggs på att utbilda ny personal inom både förare, tågvärdar och stationsvärdar. MTR har fått allt svårare att få tag i nya instruktörer och handledare för både tågvärdar och förare. Många har varit missnöjda med hur uppdraget och planeringen runt detta har skötts och nyrekryteringen går trögt.

Sedan i våras har VD, trafikchef, stationschef, POC chef, säkerhetschef, förhandlingschef, områdeschefer och gruppchefer valt att lämna sina uppdrag. Vad detta betyder för verksamheten är inte svårt att lista ut. Från Pendelklubbens sida hoppas vi att denna karusell får ett slut och att vi kan få en stabil organisation som på ett praktiskt och prestigelöst sätt kan arbeta tillsammans med fackföreningarna för ett bättre fungerande företag där personal och chefer trivs.

 

Seko Pendelklubbens Förhandlingsdelegation.

%d bloggare gillar detta: