Rapport från MBL 9 april

Rapport från den gångna veckan och måndagens MBL 9 april

Städningen av tåg och stationer tas över av MTR Pendeln
Efter hårda förhandlingar har vi nu fått reda på att städarna på pendeltågen nu går in i MTR pendeln, MTR hade från början tänkt sig att dessa skulle ingå i tunnelbanans organisation men har nu backat och tar som Seko krävt in dessa i MTR Pendeln. Från Pendelklubbens sida är vi glada och lättade över att kunna fortsätta att hålla ihop vår klubb och företräda städarna på pendeln. Vi kommer att informera mer i ett separat utskick.

Ny VD
Som de flesta vet har MTRs VD Dan Hildebrand slutat på MTR och ersätts av Ekonomichef Carl Svensson tills dess att en ny VD rekryterats. Från Pendelklubbens sida vet vi i dagsläget inte mer än vad som redan gått ut på Ontrack men vi följer utvecklingen med intresse.

Möte med MTRs nya förhandlingschef
Det är ingen hemlighet att vi från klubben varit missnöjda med hur förhandlingarna med MTR fungerat. Klubben hade i måndags ett möte med den nya förhandlingschefen, Susanne Svärd Elfström där vi gav vår syn på hur sammarbetet kan fungera bättre. Det var ett första möte där båda sidor fick berätta hur de ansåg att vi borde jobba. Från klubbens sida hoppas vi att mötet kan leda till ett bättre förhandlingsklimat med mer ordning framöver.

MBL den 9 april

VD/Ekonomi
VD Dan Hildebrand berättade att MTR har gjort en utredning om trafikpåverkande fel som ett led i att förbättra tidhållningen och de infrastrukturproblem som drabbar pendelverksamheten. Utredningen har skickats till trafikverket och kan läsas på Ontrack.

MTR är fortsatt bekymrade över lågt NKI, personalbrist och bristande städning vilket påverkar den ersättning man får från SL. Från fackligt håll frågade vi hur det går med linje 44. Dan svarade att MTR i dagsläget har fordon nog för att kunna köra korta tåg på linje 44 men inte kan köra långa tåg. SLs trafiknämnd vilka är dem som har sista ordet vill ha bättre garantier från MTR innan de ger klartecken till att starta. SL innehåller fortsatt ersättning till MTR då man inte kunnat fullgöra alla åtaganden från SL.

Säkerhet
Vår säkerhetschef berättade om säkerhetsläget vi har haft en påkörning med personskada samt 6 dörröppningar utanför plattform vilket är höga siffror. Siffrorna för stoppkörningar och öppning på fel sida var fortsatt mycket låga.

Planering
Patrik Granberg gav oss siffror över personalomsättningen. Sifforna är fortsatt relativt höga i linje med vad MTR benämnt ”normal personalomsättning” vilka är c.a. 3 ggr högre än den personalomsättning vi hade på ståg. I genomsnitt slutar 3 tågvärdar och stationsvärdar per månad. I de siffrorna räknas inte in de som sökt andra tjänster inom företaget såsom den nu pågående förarkursen.

Mest anmärkningsvärt var chockerande höga siffror för periodövertid hos TV sedan T18 startade. Den totala periodövertiden var 482, 429, 724 respektive 684 timmar för perioden december till mars. Periodövertid är inte samma sak som frivillig övertid (gnet) eller nödfallsövertid p.g.a. störningar och ska inte förekomma mer än i undantagsfall när det handlar om enstaka misstag i slutet av månaden. Vi ser här ett tydligt samband med de obalanserade turerna i T18 och klara svårigheter för planeringen att klara utläggningen inom ramen för avtalet.

De problemen som uppstått när MTR gjort fel gällande den uppgörelse att FV dagar som inte lagts ut innan den 1 november ska omvandlas till semesterdagar håller på att rättas till och ni bör ha korrekta uppgifter på nästa lönespec.

Trafik
Vår trafikchef Dag Lokrantz berättade att den totala punktligheten låg på 88,8% och vår egenpunktlighet låg på 98,7 % vilket innebär att MTR varken får bonus eller viten gällande punktlighet.

Från Pendelklubbens sida frågade vi hur det går med PFA dörrarna, MTR har påbörjat ett projekt för att komma till rätta med problemen och skulle på vår förfrågan berätta mer om projektet vid nästa MBL.

Korttidssjukfrånvaron hos TV har ökat kraftigt och MTR är bekymrade, man hade i dagsläget ingen analys vad frånvaron berodde på. Korttidsfrånvaron i januari låg på 4 % och i februari 5,4 % det ska jämföras med måltalen som ligger på 2,8% för dessa månader.

Station
Tillförordnad stationschef Magnus Schening visade uppgifter på rekryteringsbehovet på stationssidan. Behovet är stort då MTR vill ersätta samtliga inhyrningar från veteranpoolen med egen personal. MTR behöver 26 heltidsanställda och 70 deltidsanställda för att klara behovet. De som idag arbetar som arvodesanställda har fortsatt valmöjligheten att söka heltid eller deltid om man så önskar. Förutom den ordinarie rekryteringen kommer MTR fortsatt att rekrytera löpande då man räknar med en personalomsättning med 3 personer per månad på stationssidan.

Seko Pendelklubbens Förhandlingsdelegation

%d bloggare gillar detta: