Rapporter från förhandlingar 26 och 28 mars

 Möte angående turer Tågvärdar 26 mars
Pendelklubben hade kallat till möte om hur turritningen ska gå till inför den 30 april när trafiken mellan SÖD och SÖC stängs av. Det är ingen hemlighet att merparten av tågvärdarna är djupt missnöjda med turernas utformning under T18 och Pendelklubben fortsätter att arbeta för att våra turer ska ritas på ett jämnare och mer logiskt sätt.

Exakt vad mötet kommer att ge återstår att se men det som framkommit är att samtliga måltidsuppehåll i Södertälje centrum och Nynäshamn kommer att slopas då MTR kommer att lägga på 1 minut avgångsrutin för den normala avgångsproceduren och uppehållen då spricker. MTR lyssnade i övrigt och antecknade de synpunkter vi förde fram. Det återstår att se vilka förändringar som kommer att genomföras men vi upplever ändå att mötet var ett litet steg i rätt riktning.

Kampen för bättre turer fortsätter!

Turlistförhandling gällande stationsscheman den 28 mars
Seko Pendelklubben hade inför förhandlingen lagt ner ett stort arbete med att kontakta samtliga stationer och diskutera hur de vill arbeta och presentera många olika schemaförslag. MTR hade sett de flesta av dessa förslag i god tid innan förhandlingen och uttalat ett tydligt mål om att bli klara och avsluta årets schemaförhandlingar. Det kom därför som en överraskning att MTR på förhandlingsdagen ansåg att merparten av de fackliga förslagen behövde göras om.

MTR har själva inte tagit initiativ att prata med stationsvärdarna utan lagt hela det ansvaret på de fackliga organisationerna. Att då i sista stund kräva stora förändringar av våra förslag är inte ett konstruktivt sätt att arbeta. MTR kommer på vår inrådan under de kommande veckorna att kontakta de aktuella stationerna med de schemaalternativ de har att välja på. (endast de stationer vars scheman MTR underkände kommer kontaktas.) Ny slutförhandling är beräknad fredag den 13 april

MBL den 26 mars

VD
MTR pendelns VD Dan Hildebrand berättade att MTR kommer att avbryta sammarbetet med Reneriet gällande städning av Pendeltåg och stationer och istället ta över uppdragen i egen regi. VD berättade att ”MTR har för avsikt att ta över samtliga medarbetare”. MTR ville inte säga om de planerar att städningen ska tillhöra MTR Pendeln eller ett annat MTR bolag.

Förhandlingar kommer att inledas efter påsk. Vi återkommer med mer information så snart vi kan.

Säkerhet
Vi har denna månad haft en personolycka (årets första), 4 fall där föraren stannat kort och 1 stoppkörning. De PFA instruktioner vi återkommande frågat MTR om håller nu på att diskuteras med instruktörer och skyddsorganisationen.

Från Pendelklubbens sida tog vi upp de ständiga problemen med PFA dörrarna och föreslog ett gemensamt möte där vi diskuterar detta mer ingående. Det kan inte vara rimligt att en så pass central och viktig funktion inte fungerar som den ska 9 månader efter öppnandet. Skyddsombuden kommer att träffa leverantören Gilgen doors under nästa vecka men något övergripande möte är inte planerat. Från Pendelklubbens sida kommer vi att fortsätta bevaka PFA frågan.

Station
Ställföreträdande stationschef Magnus Schening presenterade sig och presenterade sin handlingsplan för hur han ser på hur stationsverksamheten ska utvecklas. Dragningen vi fackliga fick var ganska kort och MTR kommer att informera mer allt eftersom. Värt att nämna är att MTR planerar flera nya kurser för stationsvärdar för att på så sätt kunna fasa ut veteranpoolen gradvis under året.

Stefan Karlsson berättade mer om SLs Låsprojekt i vilket man ämnar byta ut de flesta kortlås mot modernare sådana där man kan lägga in mer information och specifika behörigheter på respektive grupp. De dörrar som låses med nyckel kommer inte att beröras i projektet. Man kommer att börja med citybanans stationer samt Älvsjödepån för att därefter gå vidare med andra depåer. Det vita depåkortet kommer att bytas ut och på sikt även det röda PFA kortet (efter att de akuta problemen med PFA dörrarna åtgärdats.)

Trafik
GC kommer att börja ringa upp samtliga som sjukanmält sig redan andra dagen. Dag poängterade att detta ska vara ett trevligt samtal för att visa att man bryr sig. Från fackligt håll ifrågasattes nyttan med att kontakta medarbetaren redan andra dagen då det kan leda till irritation och lägger ännu mer uppgifter på de redan hårt belastade gruppcheferna. Vidare så kan det bli problem att få tag i den anställda då många väljer att stänga av tjänstemobilen vid sjukdom för att inte störas av telefonsamtal när man är sjuk.

Kommunikation
HR chefen berättade om de PR event som kommer att ske under året för att förstärka MTRs varumärke och förbättra NKI. Aktiviteterna var ännu inte helt planerade och MTR kommer att presentera dem på Ontrack under våren.

Utbildning
Utbildningsansvariga drog den tilltänkta utbildningsplanen under 2018. De fackliga organisationerna hade en del synpunkter på planen och vi kommer att kalla till ett möte där utbildningens innehåll och upplägg diskuteras närmare.

Seko Pendelklubbens Förhandlingsdelegation

%d bloggare gillar detta: