Rapport från förhandlingar den 5 november

Nedan kommer en rapport från de förhandlingar som hölls den 5 november förhandlingen gällande stationeringsort som även den hölls denna dag kommer som ett separat utskick.

Förhandling gällande Operativ Teamledare OTL
MTR har efter övervägande gått med på att höja ersättningen för de som får uppdraget som OTL till 200 kr per dag eller max 2000 kr per månad den tidigare ersättningen låg på 75 kr per dag eller 1500 kr per månad.

Från Pendelklubbens sida uppskattar vi att MTR tagit till sig våra synpunkter på att ersättningen varit för låg i förhållande till ansvar och arbetsuppgifter men anser fortfarande att MTR har mycket att vinna på att göra uppdraget till ett permanent sådant med ett fast månadstillägg.

MBL
VD/Ekonomi
Vår nya VD berättade att MTR så här långt har lyckats hålla den reviderade budgeten och att ledningen i Hongkong regelbundet följer upp resultatet. MTR räknar inte med ett plusresultat i den nya budgeten för 2018 och 2019.

Från MTRs sida var man fortsatt orolig över lokförarbristen men hävdade att man inte hade personalbrist i andra yrkeskategorier. Det ansträngda läget på tågvärdssidan hävdade vår VD var tillfälligt och berodde på sjukskrivningar. Han förtydligade när frågan kom att MTR inte kommer att betala ett extra tillägg till andra yrkesgrupper och att han inte såg ett problem med att lokförare på jourturer arbetade som tågvärdar.

Seko pendelklubben hade inför förhandlingen skickat in att vi ville ha en fullständig redogörelse av den uppgörelse om övertidstaket som tecknades för 2 veckor sedan. MTR bekräftade att övertidstaket höjts och att MTR vid vad man anser vara ett nödläge kan tvinga ut personal på övertid på upp till 240 timmar. ST bekräftade att uppgörelsen om utökat övertidstak på upp till 240 timmar även gällde ST anslutna tågvärdar dock utan någon som helst extra ersättning än som normalt ges till tågvärdar gällande övertid.

Säkerhet
Säkerhetschefen berättade att man nu efter 109 dagar utan incident haft en rödljuskörning vilket är ett nytt rekord för pendeln. Från Pendelklubbens sida ville vi veta mer hur man arbetar med säkerhetsarbetet inom organisationen och pekade ut de brister som funnits vid terrorattentatet och nu senast i somras när en rulltrappade skenade och det tog 4 dagar utan att rulltrapporna stängdes av. Vi frågade även hur det kunde komma sig att skyddsorganisationerna fick reda på incidenten via media.

Det kan tyckas orättvist att ställa dessa frågor till en säkerhetschef som inte arbetade på MTR för tiden för incidenterna men från Pendelklubbens sida vill vi veta hur MTR fortsatt ska förhindra att något sådant upprepas.

 

Planering
Planeringschefen berättade om hur planen för arbeten såg ut under 2019, slutsatsen vi kan dra är det grundturer vi nu förhandlar kommer att gälla under större delen av året med mindre ändringar under högtider eller sommaren. Kommande kalender över arbeten kommer att anslås på Ontrack.

Station
Stationschefen berättade att man haft ytterligare 3 inbrottsförsök men att tjuvarna inte lyckats få med sig något då sedelmaskinerna nu är fastbultade. Ingen ur personalen var på plats när inbrottsförsöken skedde. MTRs förhoppning är nu att inbrotten ska upphöra. De stationer som nu saknar sedelmaskiner och där kunderna nu inte kan betala med kontanter ska vara fullt utrustade i december.

En ny kurs för stationsvärdar påbörjas den 5 november, nya kurser är planerade till januari och februari. Arbete vid öppen spärrlinje kommer i framtiden läggas på ordinarie kundservicevärdar men det är viktigt att arbetsvillkor, scheman och säkerhet kan uppfyllas. I dagsläget har skyddsombuden lagt skyddsstopp på arbete vid spärrlinjen i Södertälje centrum fler skyddsstopp kan komma att följa då arbete vid öppna spärrlinjer vid många fall inte uppfyller arbetsmiljöföreskrifterna.

Trafik
Seko Pendelklubben har tidigare vid ett flertal till kritiserat rehabprocessen som vi tycker har varit både långsam och otillräcklig, vi har även anmärkt på att kunskapen bland gruppcheferna är alltför skiftande och föreslagit att processen skulle skötas av HR avdelningen.

Nu verkar det som MTR gett Pendelklubben rätt, MTR är missnöjda med hur rehabprocessen och har fungerat så här långt och ska se över hanteringen. Missnöje har riktats mot både Avonova som inte levererat vad de lovat i avtalet och kunskapen inom den egna organisationen och de egna gruppcheferna.

Övertid Trafik
MTR berättade att 17 lokförare hade blivit beordrade de 2 veckor uppgörelsen gällt och att man räknade med att 380 övertidspass skulle behövas från och med nu fram till 22 januari. Några siffror på tågvärdssidan hade man inte tänkt på att ta fram vilket inte är första gången.

Rekrytering Trafik
Rekrytering för fler GC pågår man söker 3 ordinarie på förarsidan och 1 tillförordnad på tågvärdssidan. 25 nya lokföraraspiranter kommer inom kort att starta sin utbildning vilken sköts internt av MTR.

Från Pendelklubben sida var vi intresserade att veta mer om de planer MTR har när man söker deltidsanställda tågvärdar och uttryckte våra önskemål om att MTR informerade om omfattning samt hur och när dessa skulle användas. MTR bad om ursäkt att annonsen lagts ut utan information vilket enligt dem var ett misstag. MTR vill ha deltidsanställda som kan täcka upp det personalbehov som uppstår på helger och under sommaren. Man vill ha 4 kurser med 8 tågvärdar åt gången.

Seko Pendelklubbens förhandlingdelegation

%d bloggare gillar detta: